نیازسنجی عمومی شهروندان اصفهان

 استفاده از سامانه نظرسنجی کامراد در شهرداری اصفهان

نیازسنجی فعالیتی برنامه‌ریزانه به منظور شناسایی خواسته‌های شهروندان به عنوان ذینفعان اصلی در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. در این راستا نیازسنجی سال ۱۳۹۵ با شعار “دعوت از مردم برای اداره امور شهر” به صورت تماما الکترونیکی توسط شهرداری اصفهان در حال برگزاری است و تاکنون عملیات میدانی جمع‌آوری اطلاعات مناطق ۱۰، ۱۵، ۷،‌ ۱۴، ۲ و ۹ انجام گرفته است. نیازسنجی مناطق دیگر نیز در حال انجام بوده و تا پایان مردادماه به پایان می‌رسد.

با در نظر گرفتن تغییرات پر شتاب، در الگوی زندگی شهری و متناظر با آن نیازهای شهروندان، همچنین لزوم توجه ویژه نسبت به کیفیت زندگی شهروندان و ارتقا آن در سطوح مختلف، شهرداری به عنوان متولی و پاسخگو به نیازهای شهروندان،‌ می‌تواند از داده‌های حاصل از نیازسنجی برای تصمیم‌گیری بهتر و مناسب‌تر استفاده کند. شکل‌گیری شهرها، یک دگرگونی ساختاری با پیامدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که زمینه‌ی پیدایش نقش‌های جدید، سنخ‌های اجتماعی جدید، مناسبات متکثِّر، پیچیده و نو به نو شونده و همچنین نهادهای نوینی را فراهم کرده است. در چارچوب این تحولات بنیادین، عمیق و فزاینده نیازها و مسائل جدید نیز بروز می‌کند. با توجه به پویایی محیط شهری این نیازها و مسائل نه تنها کاهش پیدا نمی‌کنند بلکه به شکل روز افزونی متنوع و پیچیده می‌شوند. حل و فصل این نیازها و مسائل در همه شهرهای دنیا کمابیش برعهده‌ی شهرداری و مدیریت آن گزارده شده است.

مدیریت شهری، مدیریت منابع و مصارف، مدیریت بودجه و هزینه‌ها، مدیریت حمل و نقل و مدیریت زمان، مدیریت اطلاعات و … ازجمله رئوس اصلی مدیریت در شهرداری‌هاست. حل و فصل مسائل شهری توسط شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومیِ‌ غیردولتی که واجد سطح بالایی از ارتباط همه جانبه مردمی است، نیازمند بهره برداری از مشارکت شهروندان در برنامه ریزی است.

تاکنون چهار دوره نیازسنجی عمومی طی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ از شهروندان شهر اصفهان به عمل آمده است و در هر دوره نسبت به قبل اصلاحاتی در روش و فرآیند ایجاد شده تا نتایج بهتری حاصل گردد. فرآیند نیازسنجی سال 1395 به روش تماما الکترونیک  در حال انجام می‌باشد. این نیازسنجی تمام محله های شهر اصفهان و مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان را در بر می‌گیرد و نظرات ساکنین محلات به صورت مجزا تحلیل و بررسی و خواسته‌های آنها به ترتیب اولویت در برنامه‌ها و بودجه‌بندی‌های آتی اجرایی خواهد شد.

هدف اصلی نیازسنجی عمومی شهروندان اصفهان سنجش نیازهای شهری شهروندان اصفهان (در سه سطح شهر، منطقه و محله) و اولویت‌بندی آنها است. نتایج نیازسنجی به تفکیک محلات شهر اصفهان ارائه شده و به برنامه‌ریزان این امکان را می‌دهد که به صورت خاص به مسائل هر محله رسیدگی کنند. پرسشگران به همراه معرفی نامه با مراجعه به درب منازل شهروندان سوالاتی را در زمینه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ترافیکی، شهرسازی و مدیریتی از فرد مطلع پرسش می‌کنند و در تبلت‌های همراه آنها ذخیره می‌شود. شرکت شهروندان در نیازسنجی امسال فرصت مغتنمی برای تعیین نیازهای آنها است و نتایج نیازسنجی، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به برنامه‌ریزان کمک می‌کند اولویت‌های شهروندان را تشخیص دهند و با آنها ارتباط برقرار نمایند.