نظرسنجی از سومین نشست منطقه ای شعب استانی ایسپا

سومین نشست منطقه ای شعب استانی ایسپا با محورهای هم اندیشی پیرامون ارتقا کیفی شعب استانی،  به میزبانی جهاد دانشگاهی در تاریخ 95/10/08 واحد اصفهان در حال برگزاری است.

در پایان این نشست از مدعوین خواسته خواهد شد تا در نظرسنجی با عنوان "نظرسنجی از سومین نشست منطقه ای شعب استانی ایسپا" شرکت نمایند.

در پایان نظرسنجی از نظرات شرکت کنندگان در جهت بهبود نشست های بعدی استفاده خواهد شد.