اصفهان ؛ مرکزیت یکپارچه سازی نظرسنجی مخابرات ایران

استفاده از سامانه نظرسنجی کامراد در شرکت مخابرات ایران

اصفهان - بهمن توکلی فرد پیرو طرح ندای آشنادرخصوص یکپارچه سازی نظرسنجی مطابق با استاندارد ایزو 100004 تیم کاری معاونت تجاری منطقه اصفهان درجلسه ای بامدیریت

کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درخصوص فرایندکاری طرح، وچگونگی اجراومنطق علمی آن مذاکره نمودند .

دراین جلسه گام های عملیاتی شدن"طرح ندای آشنا" باهدف یکپارچگی نظرسنجی درکل شرکت مخابرات ایران مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .

لازم به توضیح اینکه براساس این طرح مخابرات منطقه اصفهان به عنوان قطب و هسته مرکزی نظرسنجی وتحلیل رفتارمشتریان می تواندبه صورت مکانیزه نظرسنجی کلیه

سرویس های شرکت مخابرات ایران را انجام و در کوتاه ترین بازه زمانی تحلیل نماید.دراین جلسه دکتر مشایخی و مهندس عسکری به همراه مشاور خود دکتر شاهین به چگونگی

فرایندتوسعه های این طرح ونتایج آن که دستیابی به عملکرد کلاس جهانی و ارزیابی رضایتمندی مشتریان درقالب یکچارچوب کاربردی می باشد توضیحات کاملی ارایه نمودند .

زیگلری نیز فرایند این طرح را راهنمای چگونگی عملکرد کسب و کاربر منطق ارزیابی کیفیت رضایت مشتریان، شناسایی وضعیت موجود و شناخت انتظارات آینده مشتریان درشرکت

مخابرات ایران دانست واظهار داشت این پژوهش می تواند درتمامی استان هابه صورت کاربردی مورد استفاده قرارگیرد. شایان ذکر است فرایند نظرسنجی علمی در معاونت تجاری براساس روش سروکوال از سال 93 شروع گردید و با ارایه"طرح "ندای آشنا" و بلوغ کامل این فرایندمی توان تمامی استانهای کشور رادرخصوص نظرسنجی در سرویس های مختلف به صورت همزمان ارزیابی نماید.