همه اطلاعات یک سازمان در سیستم های نرم افزاری نیست.

امروزه نقش نرم افزار مدیریت شاخص های سازمان یا همان برنامه های داشبورد سازمانی بر کسی پوشیده نیست. این نرم افزارها با استخراج داده های مهم سازمانی از تمامی سیستم های عملیاتی موجود در سازمان و ارائه آن ها در قالب گراف ها و نمودارهای ساده، خلاصه ای از وضعیت سازمان را به صورت در لحظه برای مدیران به نمایش می گذارد و مبنایی برای بررسی وضعیت جاری سازمان و همچنین ابزاری جهت تعیین برنامه و استراتژی های آینده سازمان می گردد.

اما مدیران در سازمان های توسعه یافته به خوبی می دانند که تمام اطلاعات موجود در سازمان در سیستم های نرم افزاری سازمانی خلاصه نمی شود. به عبارتی بخش قابل توجهی از داده ها و واقعیت های سازمانی در ذهن ذینفعان سازمان نهفته است.

این داده از طریق نظرسنجی و افکارسنجی قابل استخراج می باشد. اما با توجه به این که معمولا این کار با استفاده از روش های دستی صورت می پذیرد، سازمان برای دسترسی به این اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه می گردد، که در ذیل این مقاله به آن ها اشاره می نماییم.

  1. اول این که روش های دسترسی پیمایش در نظرسنجی و افکارسنجی بسیار هزینه بر می باشد.( چه هزینه های زمانی و چه هزینه های ریالی)
  2. دوم این که خطای انسانی در ورود اطلاعات فرم های پر شده به برنامه های واسطی نظیر Excel و SPSS تاثیر بسیار منفی در نتایج می گذارد.
  3. سوم این که در پیمایش های دستی نظارت بر پرسشگران امری پر هزینه و در مواردی نیز امکان پذیر نمی باشد.
  4. چهارم این که معمولا زمان زیادی به طول می انجامد تا تدارک لازم برای نظرسنجی و استخراج داده ها و در نهایت گزارشات مورد نیاز تهیه شود، به طوری که گاهی اوقات نتایج حاصله در زمان نیاز به دست نمی آید و بعد از تصمیم گیری ها حاصل می گردد.